Praca: Inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 42411

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowywanie i sporządzanie projektów budżetów oraz planów finansowych (w tym Wieloletniego Planu Finansowego Państwa) budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków, w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym
 • Przygotowywanie projektów decyzji Wojewody dotyczących zmian w budżecie Wojewody
 • Przygotowywanie lub weryfikowanie projektów wniosków Wojewody do Ministerstwa Finansów
 • Dokonywanie okresowych ocen z realizacji dochodów i wydatków w ramach budżetu Wojewody oraz weryfikowanie sprawozdań jednostkowych w części sprawnościowej i sporządzanie zbiorczych okresowych sprawozdań z wykonania wydatków budżetu Wojewody w układzie zadaniowym
 • Aktualizowanie planów inwestycyjnych oraz ocenianie efektywności wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych w państwowych jednostkach budżetowych oraz z dotacji udzielonych z budżetu państwa
 • Współdziałanie przy planowaniu i rozliczaniu dotacji z zakresu administracji rządowej w dziale 750 – Administracja publiczna na jednostki samorządu terytorialnego i na obszary zadań oraz weryfikowanie zadań zleconych wg aktualnych przepisów
 • Weryfikowanie materiałów jednostkowych – wniosków o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz sporządzanie wniosku o środki do Ministerstwa Finansów i na podstawie decyzji Ministra Finansów przekazywanie środków do gmin oraz obsługiwanie spraw związanych z funduszem sołeckim
 • Współdziałanie z merytorycznymi Wydziałami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zespolonymi służbami i inspekcjami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa administracyjnego, przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych , zasad rachunkowości budżetowej oraz ustaw o jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność argumentacji
 • umiejętność obsługi komputera - środowiska MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość przepisów (ustaw) szczegółowych, regulujących finansowanie zadań z budżetu Wojewody, w ramach nadzorowanych działów gospodarki narodowej
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ