Praca: Inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 42413

Warunki pracy

Praca w terenie i w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie korupcją.
Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa, środków Funduszu Pracy, środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej udzielanych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania oraz realizacji dochodów budżetu państwa.
 • Kontrolowanie całości gospodarki finansowej w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie oraz jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Opolskiemu, z uwzględnieniem kontroli zarządczej.
 • Opracowywanie w oparciu o dokonane ustalenia i zgromadzone w toku kontroli dowody: notatek służbowych, kart przebiegu kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych do kierowników jednostek kontrolowanych, zawierających wyniki kontroli oraz zalecenia .
 • Przygotowywanie zawiadomień o kontroli, upoważnień do kontroli, programów kontroli na podstawie obowiązujących przepisów prawa, posiadanej przez Urząd sprawozdawczości budżetowej, danych z ewidencji księgowej Wydziału Finansów i Budżetu oraz rozliczeń wykorzystania środków publicznych.
 • Opracowywanie projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych w wyniku kontroli okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz projektów wniosków do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.
 • Opracowywanie na podstawie dokonanych ustaleń kontroli projektów decyzji Wojewody Opolskiego o zwrocie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 • Udzielanie instruktażu pracownikom na kontrolowanych stanowiskach pracy w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe i ekonomiczne studia podyplomowe.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
 • Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.),
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 poz. 1889),
 • Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077),
 • Znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.),
 • Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.),
 • Umiejętność komunikacji pisemnej.
 • Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowych systemów finansowo - księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości i zamówień publicznych.
APLIKUJ TERAZ