Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Głubczyce
Ogłoszenie o naborze Nr 26805

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji,
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• oświetlenie sztuczne i naturalne.

Praca poza siedzibą inspektoratu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przeprowadzanie oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych z dojazdem na miejsce samochodem służbowym, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane.

Warunki pracy:
występowanie niebezpiecznych warunków pracy: prawdopodobieństwo wykonywania pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów pod działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • • obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacja pracy sekretariatu,
 • • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, opisywanie faktur oraz ich rejestracja,
 • • przyjmowanie i kompletowanie zawiadomień,
 • • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości tut. organu oraz organizacja przyjęć obywateli w tych sprawach,
 • • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień,
 • • prowadzenie rejestrów stosowanych w inspektoracie, sporządzanie sprawozdań, rocznych planów pracy, ocen, analiz o realizacji zadań,
 • • kompletowanie, bieżąca ewidencja, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego, akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
 • • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • • porządkowanie wpływających do tut. organu dzienników promulgacyjnych oraz pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań stanowiska pracy,
 • • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i innych pism oraz sprawdzanie ich pod względem formalno – prawnym,
 • • sprawowanie nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie ustalonym przepisami Prawa budowlanego,
 • • uczestniczenie i prowadzenie postępowań administracyjnych i kontrolnych,
 • • wnioskowanie do Naczelnika Wydziału w sprawach związanych z działalnością i zadaniami inspektoratu i wydziału,
 • • nadzór nad realizacją zadań i kompetencji powierzonych gminom,
 • • obsługa narad organizowanych przez inspektorat,
 • • dokonywanie zakupów zgodnie z zasadami zamówień publicznych
 • • przygotowywanie planów pracy,
 • • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
 • • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows i pakiet Microsoft Office), systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
 • • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • • umiejętność rozwiązywania problemów
 • • zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • komunikatywność
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • systematyczność i terminowość
 • • prawo jazdy kategorii B
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/inspektor-nadzoru-budowlanego_1971293.html
APLIKUJ TERAZ